Hưng – JIC: Tôi đạt 8 điểm nghe, đây không phải là phần dễ của bài thi IELTS

Mời bạn xem nội dung bài được tạm dịch bên dưới!

I have been studying in JIC for one month, and I got the highest overall band score in the monthly test. I am going to tell you how can I got it.

Hưng (phải) tại Trường – JIC

I got 8 in listening section, but it is not the easiest part of IELTS test. When I practice, I always transcribe what I heard from the audio (dictation). Moreover, I often listen to the audio at 1.5 speed (very well for who can not follow the rate of the speakers). When I did the test, I always read questions first and focus one million percent on the audio. I recommend using the Cambridge books 6 to 9. And the last is practice as much as you can.

Reading is the easiest part in IELTS; you can get a good score in this section if you understand completely the question (the problem is not the passage). Knowing the structure of the article (introduction-body-conclusion) is very important because if you know this is will be easier to find the answers. Moreover, learn academic vocabulary and synonyms. Finally, practice makes good results.

Thành tích IELTS cao nhất của Hưng tại JIC chỉ sau 1 tháng học

In writing, I do not have many things to say. Just learn vocabulary, grammar, structure of an essay, read sample answer as much as you can in books or on the internet (critical) and ask your teacher how to use academic vocabulary and write a proper sentence (hard to learn writing if you do not have someone to correct your essay). Finally, always check your spelling and grammar in last 5 minutes when you take the test.

» Bài hay khác:  Học tiếng Anh tại Philippines như thế nào để HIỆU QUẢ?

Speaking is the hardest part to me. Pronunciation is very important in this section because if your pronunciation is not good, when you talk to the examiner can not understand you. The priority is practicing the pronunciation, and the learn how to answer part 1, 2, 3 especially part 2. Time yourself when you practice part 2 in listening section and record your voice. Finally practice, practice, practice.

Đi ăn cùng các bạn bè quốc tế

In conclusion, IELTS is just about a test to know about your English’s skill, so do not stress yourself too much. Let English is your habit and favorite. Try your best, and you can get it.

Tạm dịch:

Tôi đã học tập tại Trường JIC một tháng, và tôi đã đạt điểm số IELTS tổng cao nhất trong cuộc thi hàng tháng. Tôi sẽ cho bạn biết làm thế nào tôi có thể làm điều đó.

Du lịch tắm biển cùng bạn bè vào cuối tuần

Tôi đạt 8 điểm trong phần nghe, và đây không phải là phần dễ của bài thi IELTS. Khi tôi luyện nghe, tôi luôn ghi lại những gì tôi nghe từ âm thanh (dictation). Hơn nữa, tôi thường nghe âm thanh ở tốc độ 1,5 (rất tốt cho những người không thể làm theo mức đọc của loa). Khi tôi làm bài kiểm tra, tôi luôn đọc câu hỏi trước và tập trung một triệu phần trăm vào âm thanh. Tôi khuyên bạn nên sử dụng các cuốn sách Cambridge 6 đến 9. Và cuối cùng là hãy thực hành càng nhiều càng tốt.

Đọc là phần dễ dàng nhất trong IELTS; Bạn có thể đạt điểm số tốt trong phần này nếu bạn hiểu hoàn toàn câu hỏi (vấn đề không phải là đoạn văn). Biết cấu trúc của bài viết (phần giới thiệu – phần chính – kết luận) rất quan trọng bởi vì nếu bạn biết điều này sẽ dễ dàng tìm ra câu trả lời. Hơn nữa, học từ vựng học thuật và từ đồng nghĩa. Cuối cùng, thực hành sẽ mang lại kết quả tốt.

Trong bài viết, tôi không có nhiều điều để nói. Chỉ cần học từ vựng, ngữ pháp, cấu trúc của một bài luận, đọc câu trả lời mẫu càng nhiều càng tốt trong sách hoặc trên internet (phản biện) và hỏi giáo viên của bạn cách sử dụng từ vựng học thuật và viết đúng câu (sẽ khó học nếu bạn viết mà không có ai sửa bài luận của bạn). Cuối cùng, luôn kiểm tra chính tả và ngữ pháp của bạn trong 5 phút cuối cùng khi bạn thi.

Thi Nói là phần khó nhất đối với tôi. Phát âm là rất quan trọng trong phần này vì nếu phát âm của bạn không tốt, khi bạn nói chuyện với người chấm thi, họ sẽ không thể hiểu bạn. Ưu tiên là thực hành cách phát âm, và học cách trả lời phần 1, 2, 3 đặc biệt là phần 2. Tự mình luyện tập phần 2 trong phần nghe và ghi lại giọng nói của mình. Cuối cùng thực hành, thực hành, thực hành.

Tóm lại, IELTS chỉ là một bài kiểm tra để biết về kỹ năng tiếng Anh của bạn, do đó, không nên quá căng thẳng. Hãy để tiếng Anh là thói quen và sở thích của bạn. Hãy cố gắng hết sức, và bạn có thể đạt được nó.